Voor professionals - Onze Partners

18 hulpverlenende organisaties in Amsterdam bundelen hun expertise in Samen DOEN. Het is onze passie om met elkaar de beste oplossing te vinden voor Amsterdamse huishoudens met een meervoudige problematiek waar zij zelf niet uitkomen.

Amsterdammers kunnen worden aangemeld bij Samen DOEN.

De Samen DOEN wijkteams ondersteunen Amsterdamse huishoudens met meervoudige problematiek en verminderde zelfredzaamheid. Het betreft huishoudens zonder kinderen en huishoudens met kinderen, waarbij zowel de volwassenen als de kinderen in het huishouden tot de doelgroep behoren.
Samen DOEN is er niet voor huishoudens die in een acute crisissituatie verkeren.
Wanneer er in die mate sprake is van verslaving en/of psychiatrie dat er geen werkrelatie tussen hulpverlener en cliënt kan worden opgebouwd, is Samen DOEN niet de aangewezen partij het huishouden te ondersteunen. Wel kan Samen DOEN helpen bij het vinden van een juiste plek.

Heb je een vraag of wil je een huishouden aanmelden?

Samen DOEN kan je iedere werkdag bereiken van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer:  020 54 004 38.

Je kunt ook een email sturen: aanmelden@samendoenamsterdam.nl

Lees hier meer over aanmelden bij Samen DOEN


Samen DOEN biedt consult aan andere professionals

De professionals van Samen DOEN geven ook consulten aan professionals in de wijk, onderwijs, huisartsen, zelforganisaties en andere netwerkpartners die werken met leden van deze huishoudens en adviesvragen hebben. Deze consulten hebben verschillende vormen. Bijvoorbeeld het meegaan op huisbezoek of deelnemen aan een (casus)overleg.


De aanpak van Samen DOEN

Omdat de Samen DOEN professionals uit verschillende organisaties komen, heeft een team meerdere expertises in huis. De Samen DOEN aanpak is gericht op huishoudens die met complexe, domeinoverstijgende problematiek te kampen hebben. De multidisciplinaire Samen DOEN professionals lossen problemen zo veel mogelijk direct op (domeinoverstijgend handelen), bevorderen zelfregie (eigen kracht) of zetten vroegtijdig maatschappelijke steunsystemen in. Ze bieden structuur in het alledaagse (over)leven en voorkomen dat problemen zich opstapelen of escaleren.
Samen DOEN werkt vanuit het principe Één huishouden, één plan en één professional’.

Nadat een huishouden is aangemeld bij Samen DOEN (fase 1), wordt deze aan twee professionals van Samen DOEN in de betreffende wijk gekoppeld. Er wordt vervolgens contact met het huishouden gelegd (fase 2) met als doel te onderzoeken wat de situatie is. Wanneer dit goed in kaart is gebracht, worden samen met het huishouden de doelstellingen en acties in een plan vastgelegd (fase 3). Het huishouden gaat aan de slag met het uitvoeren van de acties en de professional ondersteunt en begeleidt waar nodig. Tussentijds wordt de voortgang besproken, eventuele nieuwe acties afgesproken en zo nodig bijgestuurd. De professional onderzoekt steeds met het huishouden wat er nodig is om de doelen te bereiken. Wanneer de, actieve, ondersteuning is afgerond, houden de professionals van Samen DOEN contact met het huishouden (fase 4), zij het op de achtergrond. Het doel van deze fase ‘checken & present’ om de vinger aan de pols te houden is om snel te kunnen signaleren wanneer een huishouden het niet redt en dan eventueel kort ondersteuning te bieden. Wanneer het huishouden het weer zonder Samen DOEN kan, zal ook deze stap worden afgesloten en gaat het huishouden op eigen kracht verder.

Tijdens het hele traject hebben de Samen DOEN teams een kring van specialisten (Jeugdbescherming, William Schrikker , Eigen Plan, Blijf, WPI) om zich heen waarmee indien nodig kan worden overlegd en gereflecteerd.

Samen DOEN zit in alle 22 gebieden van de stad en heeft daarmee een dekkend aanbod. In de wijken werken de professionals van Samen DOEN samen met (laagdrempelige) hulpverleningsorganisaties, huisartsen en informele netwerken (bijvoorbeeld kerken en sportverenigingen). In principe iedereen die helpend kan zijn bij het realiseren van de doelen van onze cliënten.

Samen DOEN werkt vanuit de volgende leidende principes:

  • Maatwerk: aansluiting op de specifieke combinatie van vraagstukken en doen wat nodig is. Hierbij bieden de Samen DOEN professionals structuur in het alledaagse leven, dragen zorg voor de (kind)veiligheid en voorkomen dat problemen zich (verder) opstapelen of escaleren.
  • Integraal: Gerichtheid op alle leefdomeinen en oog voor hoe die op elkaar ingrijpen. Tevens werkt Samen DOEN over de verschillende leefdomeinen heen en verbindt ook de zorg en ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen.
  • Systeemgericht: oriëntatie op het hele huishouden en directe omgeving.
  • Oplossingsgericht: Inzetten op oplossingen en mogelijkheden. Samen Doen zet in op de kracht van het huishouden. Hierbij wordt samen met het huishouden naar mensen uit het eigen netwerk gezocht die het huishouden kunnen ondersteunen.
  • Kindveiligheid: de aandacht voor kinderen in huishoudens staat voorop, zeker als het gaat om veiligheid. Samen DOEN is scherp op signalen van onveilige opvoedsituaties, maakt deze bespreekbaar en zet zich in om onveilige situaties te voorkomen of te verbeteren. 
  • Veiligheid: er is aandacht voor het voorkomen of terugdringen van huiselijk geweld; veilig leven in de huiselijke sfeer. Samen DOEN lost problemen zoveel mogelijk met het huishouden op, of doen een vroegtijdig een beroep op maatschappelijke steunsystemen. Waar en wanneer noodzakelijk verwijzen de professionals door naar specialistisch aanbod.
  • Tegemoetkomend: er is zo lang als nodig contact met het huishouden. Daarbij is Samen DOEN zichtbaar in de wijk en leefomgeving van het huishouden.